Історія

Кафедра фізики – одна з найстаріших кафедр університету імені Івана Пулюя – заснована у 1963 році при Тернопільському загальнотехнічному факультеті ЛПІ. Від часу заснування в різний період її очолювали:

к.ф.-м.н., доц. Добролюбський О.М. – 1963 р.

к.ф.-м.н., доц. Соболь Г.О. – 1964-1975 р.

к.ф.-м.н., доц. Пундик А.В. – 1984-1990 рр.

к.т.н., доц. Нікіфоров Ю.М. – 1990-1997 рр.

д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д. – 1975-1984 рр., 1997-2010 рр.

З червня 2010 року завідувачем кафедри є к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л.

На кафедрі працювали: к.ф.-м.н., доц. Пундик А.В., к.ф.-м.н., доц. Липник А.А., д.ф.-м.н., проф. Булат Л.П., асистенти – Мережко Н.Ф., Соболь А.П., Герасимів М.Д.; навчально-допоміжний персонал: Зелінська С.С., Ладика Р.Б., Мурій І., Підлісна Л.В., Коваленко Л., Богацька Н., Коземчук Л.В., Чубатий Ю.О., Яцик І.С., Чупровський Ю.Г., Головатий П.І., Багнюк Ю.Ю.

На час заснування на кафедрі функціонували три навчальні лабораторії. З кожного розділу фізики в лабораторіях було виставлено по декілька лабораторних робіт. За становлення лабораторії механіки і молекулярної фізики відповідала асистент Коземчук Р.С., електрики і магнетизму – асистент Галанець І.С., оптики – ст.викладач Медюх М.М. В основному завдяки їх зусиллям та праці навчально-допоміжного персоналу (Й.М.Колевчук, Я.Гураль, І.В.Мисечко, Р.Б. Ладика, О.М.Рокіцький, Б.П.Гавриш) з року в рік покращувулась матеріально-технічна база лабораторій, їх навчально-методичне забезпечення.

У 1991 році стараннями асистента Б.П.Ковалюка та лаборанта І.С.Яцика створено лабораторію технічної оптики.

Колектив кафедри плідно займається як науковою так і навчально-методичною роботою. На кафедрі підготовлено 2 докторських та 6 кандидатських дисертаційних робіт.

Так доцентом Медюхом М.М. було розроблено комплексну методику дослідження формозапам’ятовуючих матеріалів, досліджено вплив легування сплавів тітан-нікель (Ti-Ni) на зміну характеристик їх мартенситного перетворення. Результати досліджнь опубліковані в міжнародних, всесоюзних та республіканських наукових журналах (80 публікацій, 8 винаходів, захищено кандидатську дисертацію).

Починаючи з 1981 року за ініціативою доцента Нікіфорова Ю.М., завдяки науковим зв’язкам з лабораторією космічного та радіаційного матеріалознавства Інституту металургії ім. А.А.Байкова АН СРСР та кафедрою напівпровідникової мікроелектроніки Львівської політехніки, на кафедрі фізики було започатковано проведення наукових досліджень по вивченню впливу лазероних ударних хвиль на електрофізичні властивості матеріалів.

У 1982 році за активної участи доцента Нікіфорова Ю.М. та м.н.с. Ковалюка Б.П. було створено „Лабораторію лазерного впливу на матеріали”. Почали розроблятись нові та вдосконалюватись існуючі методики як лазерного опромінення, так і вивчення швидкоплинних процесів та залишкових змін в напівпровідникових структурах на основі кремнію.

В різний час у лабораторії працювали співробітники Д.Гуцал, В.Демченко, О.Тимощук, Л.Нагорняк, А.Комінко, Б.Гавриш, С.Малюта, Ю.Чупровський та студенти С.Дячук, С.Федчук, С.Митрофанов, О.Вербицький, І.Мазур, П.Ільницький, В.Васько, С.Кірієнко, В.Джинджиристий, Б.Лялюцький та інші.

Були виконані госпдоговірні роботи на замовлення науково-дослідних установ: КБ „Салют”, НВО „ТулаЧермет”, Інституту металургії імені А.А.Байкова АГ СРСР.

Окремий етап в діяльності лабораторії – робота в рамках Всесоюзної програми „Дослідження матеріалів для першої стінки термоядерного реактора”. Вона проводилась у тісній співпраці із відділом електронної структури Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова АН України.

Результати досліджень, проведених в лабораторії, викладені в понад сотні публікацій у міжнародних, всесоюзних, республіканських та всеукраїнських наукових журналах, вісниках та матеріалах конференцій. Отримано авторське свідоцтво на винахід пристрою для лазерної наплавки, захищено кандидатську дисертацію (2007 р.).

Оригінальні дослідження проводилися з питань теорії розсіювання пучка електронів кристалами та вільними атомами (доцент Пундик А.В.). Роботи виконані у співпраці з науковцями Одеського державного університету та ІФКС АН УРСР.

У 1977-1982 рр. на замовлення промисловості проводилися дослідження з питань встановлення звукової потужності та магнеторозсіяння ПРА люмінесцентних ламп (Нікіфоров Ю.М., Пундик А.В., Гуцал Д.М.).

Від 1996 року на кафедрі фізики плідно працює наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора Л.Д.Дідуха, яка займається дослідженнями електричних та магнітних властивостей матеріалів з вузькими зонами провідності. Склад науково-дослідної групи на даний час: к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник В.В.Ганкевич, асистент Ю.М.Довгоп’ятий, к.ф.-м.н., доц. О.І.Крамар, к.ф.-м.н., доц. Ю.Л.Скоренький, к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник Ю.В. Дрогобицький, наук. співробітник В.А. Стефанський, наук. співробітник C.О.Дубик. Основні наукові результати: Розроблена теорія міжелектронних взаємодій у кристалах з вузькими енергетичними зонами (прикладами таких матеріалів є дисульфіди перехідних металів, оксиди перехідних металів з високотемпературною надпровідністю, монокристали VO та оксид ванадію, легований хромом, фази Магнелі ванадію та титану, леговані халькогеніди перехідних металів). Теорія дозволяє інтерпретувати наявні експериментальні дані по вузькозонних матеріалах (електричні та магнітні властивості), прогнозувати зміну цих властивостей під дією зовнішніх впливів (температури, тиску, легування, електричного та магнітного полів, освітлення). Доведена можливість реалізації специфічних фізичних ефектів у вузькозонних матеріалах (аналогічних до ефектів Пельтьє та Зеебека, але в однорідних матеріалах). Результати досліджень опубліковані в провідних фізичних, як вітчизняних, так і зарубіжних журналах, доповідалося на багатьох престижних міжнародни наукових конференціях. Загальна кількість публікацій – понад 170 (з них – 3 монографії). Молоді науковці (Ганкевич В.В., Скоренький Ю.Л.) були переможцями конкурсу молодих вчених фізиків західного регіону України та стипендіатами кабінету міністрів (Ганкевич В.В., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І.).

Від 1994 року на кафедрі фізики проводяться дослідження з історії розвитку української фізичної науки. У співпраці з Міжнародним енциклопедичним бюро з фізики  та Інститутом фізики конденсованих систем АН України зібрано, перекладено українською мовою та видано наукові праці Івана Пулюя, видано книжку з аналізом його фізико-технічних ідей. За активної участі членів кафедри зорганізовано і проведено Міжнародну наукову конференцію, присвячену 150-річчю від дня народження Івана Пулюя, ІІ-й міжнародний Смакуловий симпозіум „Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики”, наукову конференцію „Сучасні проблеми квантової теорії”, присвячену 100-річчю від дня народження Зіновія Храпливого,  XX Міжнародні Тернопільські Нобелівські читання, всеукраїнську наукову конференцію “Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“,  Міжнародну науково-методичну конференцію “Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“, перекладено і відредаговано двохтомник наукових праць Олександра Смакули. У 2002 р. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю „Історія науки і техніки”.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням методики викладання фізики – підготовленні навчальні посідники з механіки та електрики (Дідух Л.Д.), видані конспекти оглядових лекцій (Нікіфоров Ю.М., Пундик А.В.), збірник контрольних задач (Медюх М.М.), збірники методичних вказівок до лабораторних робіт (по всіх розділах курсу фізики і для всіх форм навчання), впроваджуються практикуми на сучасній елементній базі та методики з активними формами навчання студентів.

Члени кафедри фізики є активними співтворцями історії університету, нашого міста і країни.

Scientia vincere tenebras