Історія

Кафедра фізики – одна з найстаріших кафедр технічного університету імені Івана Пулюя – заснована у 1963 році при Тернопільському загальнотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту. Фізика є фундаментальною складовою якісної освіти, необхідною як для формування інженера чи IT-фахівця, так і для розвитку критичного мислення – ключової компетентності успішної людини. Місією кафедри фізики завжди був і залишається розвиток навичок самостійного критичного мислення, а також забезпечення ґрунтовної фізико-математичної підготовки – якостей, за які цінують наших кращих випускників. Від часу заснування в різний період кафедру фізики очолювали: к.ф.-м.н., доц. Добролюбський О.М. – 1963 р., к.ф.-м.н., доц. Соболь Г.О. – 1964-1975 рр., к.ф.-м.н., доц. Пундик А.В. – 1984-1990 рр., к.т.н., доц. Нікіфоров Ю.М. – 1990-1997 рр., д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д. – 1975-1984 рр., 1997-2010 рр. З червня 2010 року завідувачем кафедри є к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л. На кафедрі в різний час працювали: к.т.н., проф. Нікіфоров Ю.М., к.ф.-м.н., доц. Пундик А.В., к.ф.-м.н., доц. Медюх М.М., д.ф.-м.н., проф. Булат Л.П., к.ф.-м.н., доц. Ганкевич В.В., к.ф.-м.н., доц. Липник А.А., асистенти – Коземчук Р.С., Галанець І.С., Мережко Н.Ф., Соболь А.П., Герасимів М.Д.; навчально-допоміжний персонал: Зелінська С.С., Ладика Р.Б., Мурій І., Підлісна Л.В., Коваленко Л., Богацька Н., Коземчук Л.В., Чубатий Ю.О., Яцик І.С., Чупровський Ю.Г., Головатий П.І., Гуль Р.В., Багнюк Ю.Ю. Від часу заснування на кафедрі функціонували три навчальні лабораторії. За становлення лабораторії механіки і молекулярної фізики відповідала асистент Коземчук Р.С., електрики і магнетизму – асистент Галанець І.С., оптики – ст.викладач Медюх М.М. В основному завдяки їх зусиллям та праці навчально-допоміжного персоналу (О.М. Рокіцький, Б.П. Гавриш, І.В. Мисечко, Р.Б. Ладика, Й.М. Колевчук, Я. Гураль) студенти опановували закони фізики в обладнаних навчальних лабораторіях. У 1991 році стараннями асистента Б.П.Ковалюка та лаборанта І.С.Яцика створено ще й лабораторію технічної оптики.

Сьогодні на кафедрі працюють: к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л. (завідувач кафедри), д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д., ас. Довгоп’ятий Ю.М., к.ф.-м.н., доц. Ковалюк Б.П., к.ф.-м.н., доц. Крамар О.І., к.п.н., доц. Кульчицький В.І., к.і.н., доц. Рокіцбкий О.М., к.т.н., ст. викл. Сіткар О.А., к.т.н., ас. Мочатський В.І., інж. Гавриш Б.П., інж. Дунець Б.О., інж. Парій І.С., інж. Сененький С.Г.

Колектив кафедри плідно займається як науковою, так і навчально-методичною роботою. На кафедрі підготовлено 2 докторських та 6 кандидатських дисертаційних робіт.

Починаючи з 1981 року, з ініціативи доцента Нікіфорова Ю.М., на кафедрі фізики було започатковано проведення наукових досліджень по вивченню впливу лазерних ударних хвиль на електрофізичні властивості матеріалів. У 1982 році за активної участі Нікіфорова Ю.М. та Ковалюка Б.П. було створено науково-дослідну лабораторію лазерного впливу на матеріали. В різний час у лабораторії працювали співробітники Д.Гуцал, В.Демченко, О.Тимощук, Л.Нагорняк, А.Комінко, Б.Гавриш, С.Малюта, Ю.Чупровський та студенти С.Дячук, С.Федчук, С.Митрофанов, О.Вербицький, І.Мазур, П.Ільницький, В.Васько, С.Кірієнко, В.Джинджиристий, Б.Лялюцький та інші. Були виконані госпдоговірні роботи на замовлення науково-дослідних установ: КБ „Салют”, НВО „ТулаЧермет”, Інституту металургії імені А.А.Байкова АГ СРСР. Окремий етап в діяльності лабораторії – робота в рамках Всесоюзної програми „Дослідження матеріалів для першої стінки термоядерного реактора”. Вона проводилась у тісній співпраці із відділом електронної структури Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова АН України. З  2010 року в лабораторії також працюють Сіткар О.А. та Мочарський В.С. В цій науково-дослідній лабораторії розроблно нові та вдосконалено існуючі методики лазерного опромінення, вивчено швидкі процеси та залишкові зміни в напівпровідникових структурах на основі кремнію. Результати досліджень, проведених в лабораторії, викладені в монографії Ю.М. Нікіфорова та Б.П. Ковалюка «Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали» (Тернопіль, 2016), понад сотні публікацій у міжнародних та вітчизняних наукових журналах та матеріалах конференцій.

Оригінальні дослідження проводилися з питань теорії розсіювання пучка електронів кристалами та вільними атомами (доцент Пундик А.В.). У 1977-1982 рр. на замовлення промисловості проводилися дослідження з питань встановлення звукової потужності та магнеторозсіяння ПРА люмінесцентних ламп (Нікіфоров Ю.М., Пундик А.В., Гуцал Д.М.). Доцентом Медюхом М.М. було розроблено комплексну методику дослідження матеріалів з ефектом пам’яті форми, досліджено вплив легування сплавів титан-нікель (Ti-Ni) на зміну характеристик їх мартенситного перетворення.

Від 1996 року на кафедрі фізики плідно працює наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора Л.Д. Дідуха, яка займається дослідженнями електричних та магнітних властивостей матеріалів з вузькими зонами провідності. Члени цієї групи, співробітники Лабораторії фізики сильно корельованих електронних систем, а саме к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник В.В. Ганкевич, асистент Ю.М. Довгоп’ятий, к.ф.-м.н., доц. О.І. Крамар, к.ф.-м.н., доц. Ю.Л. Скоренький, к.ф.-м.н., ст. наук. співробітник Ю.В. Дрогобицький,  В.А. Стефанський, C.О. Дубик отримали низку важливих результатів, зокрема ними розроблена теорія міжелектронних взаємодій у кристалах з вузькими енергетичними зонами (прикладами таких матеріалів є дисульфіди перехідних металів, оксиди перехідних металів з високотемпературною надпровідністю, леговані хромом монокристали оксиду ванадію, фази Магнелі ванадію та титану, леговані халькогеніди перехідних металів). Теорія дозволяє інтерпретувати наявні експериментальні дані по вузькозонних матеріалах (електричні та магнітні властивості), прогнозувати зміну цих властивостей під дією зовнішніх впливів (температури, тиску, легування, електричного та магнітного полів, освітлення). Доведена можливість реалізації специфічних фізичних ефектів у вузькозонних матеріалах (аналогічних до ефектів Пельтьє та Зеебека, але в однорідних матеріалах). Результати досліджень опубліковані в провідних фізичних, як вітчизняних, так і зарубіжних журналах, доповідалося на багатьох престижних міжнародних наукових конференціях. Загальна кількість публікацій – понад 200 (з них – 3 монографії). Ганкевич В.В., Скоренький Ю.Л. та Крамар О.І. були стипендіатами Кабінету Міністрів України. Науковий напрямок лабораторії сильно корельованих електронних систем розвивають дослідження електронних взаємодій в низьковимірних органічних провідниках (Скоренький Ю.Л., Крамар О.І.), дослідження впливу густини електронних станів на електричні та магнітні властивості вузькозонних матеріалів (Крамар О.І., Скоренький Ю.Л.) та дослідження наноструктурних низьковимірних електронних систем, якими продовжують інтенсивно займатися науковці лабораторії.

Від 1994 року на кафедрі фізики проводяться дослідження з історії розвитку української фізичної науки. У співпраці з Міжнародним енциклопедичним бюро з фізики та Інститутом фізики конденсованих систем АН України зібрано, перекладено українською мовою та видано наукові праці Івана Пулюя, видано книжку з аналізом його фізико-технічних ідей. За активної участі членів кафедри зорганізовано і проведено Міжнародну наукову конференцію, присвячену 150-річчю від дня народження Івана Пулюя, ІІ-й міжнародний Смакуловий симпозіум „Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики”, наукову конференцію „Сучасні проблеми квантової теорії”, присвячену 100-річчю від дня народження Зіновія Храпливого, XX Міжнародні Тернопільські Нобелівські читання, Всеукраїнську наукову конференцію “Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“, Х Міжнародної наукової конференції «Electronic processes in organic and inorganic materials», перекладено і відредаговано двохтомник наукових праць Олександра Смакули. У 2002 р. О.М. Рокіцьким захищено кандидатську дисертацію “Іван Пулюй у світовій науці і культурі” за спеціальністю „Історія науки і техніки”. Доц. Рокіцький О.М. також зробив вагомий внесок у створення музею Івана Пулюя в ТНТУ та докладає багато праці для поширення серед молоді знань про Івана Пулюя та інших науковців, які походять з Тернопілля.

Працівники кафедри фізики завжди брали дієву участь в організації та забезпеченні навчальної діяльності студентів-іноземців. Курс фізики для іноземців забезпечують англомовні підручники з розділів фізики, укладені проф. Нікіфоровим Ю.М. та доц. Скореньким Ю.Л. (2010-2015 рр.), лабораторний практикум (Нікіфоров Ю.М., Скоренький Ю.Л., Ковалюк Б.П., 2016 р.) та посібники для підготовчого відділення для іноземних громадян (Сіткар О.І., Кульчицький В.І., 2014-2016 рр.). Викладачі кафедри були організаторами Міжнародних науково-методичних конференцій “Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“ у 2012-2018 рр.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням методики викладання фізики – підготовленні навчальні посібники з механіки, електрики (Дідух Л.Д.), видані конспекти оглядових лекцій (Нікіфоров Ю.М., Пундик А.В.), збірники задач (Кульчицький В.І.) та методичних вказівок (Крамар О.І.) а також та лабораторні практикуми зі всіх розділів курсу фізики. Видавничу діяльність та чітку організацію роботи кафедри забезпечували Зелінська С.С. та Парій І.С. В навчальних лабораторіях розроблено установки на сучасній елементній базі (інженери Гавриш Б.П., Сененький С.Г., Дунець О.Б.) та методики з активними формами навчання студентів. Переважна більшість електронних навчальних курсів, розроблених викладачами кафедри фізики, вже сертифікована та інтенсивно використовується в освітньому процесі.

У 2018 році при кафедрі створено Лабораторію кібер-фізичних систем (керівник – доц. Крамар О.І.), спільно з кафедрою кібербезпеки ТНТУ. За короткий час лабораторія підготувала два проекти досліджень на міжнародні конкурси в рамках програми Горизонт 2020 (Augmented Reality in Cybersecurity Training and Tools Design у 2018 році, Fast Data Platforms for Cyber-Physical Systems of Systems in Precision Agriculture у 2019 році). В цій лабораторії розроблено унікальні демонстраційні установки для міського Центру науки, де з ними зможуть поекспериментувати сьогоднішні школярі – майбутні науковці.

При кафедрі фізики ТНТУ працює Тернопільський осередок Українського фізичного товариства (голова – проф. Дідух Л.Д., науковий секретар – доц. Крамар О.І.). Серед інших заходів, які організовують члени товариства, варто відзначити Нобелівський семінар, який діє від 2006 року.

Від 2010 року викладачі кафедри є співорганізаторами та активними учасниками заходів Всеукраїнського фестивалю науки, які щорічно проводяться в ТНТУ.

Науковці кафедри (Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Сіткар О.А.) є керівниками та консультантами наукових досліджень учнів-слухачів Малої Академії Наук. Наші вихованці неодноразово ставали призерами всеукраїнських конкурсів, а у 2018 та 2019 роках Олександра Хомишин (наук. кер.  – Крамар О.І.) здобула нагороди міжнародних учнівських конкурсів наукових робіт.

У 2016 та 2017 роках працівники кафедри (Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Ковалюк Б.П., Дунець Б.О.)  організували та провели в ТНТУ Вечори науки для підтримки Європейської ночі науковців – ініціативи в рамках європейської програми дій Марії Склодовської-Кюрі, під час яких учні шкіл Тернополя та району змогли торкнутися справжньої науки, побували у наукових лабораторіях та взнали від науковців чимало цікавого. В співпраці з Інститутом післядипломної педагогічної освіти щоосені кафедра фізики організовує Фестивалі фізичного експерименту, під час яких учні шкіл Тернополя та області демонструють власноруч поставлені експерименти та вміння аналізувати фізичні процеси.

Від початку проведення в Тернополі у 2013 році Наукових пікніків-Scientific Fun, їх неодмінними учасниками є наші викладачі та студенти. Десятки експериментів, сотні показів – не лише у Тернополі та області, але й поза межами України, на міжнародних наукових пікніках Центру науки “Копернік”, що у Варшаві, провели для допитливої молоді наші колеги.

Науковці кафедри фізики також започаткували традицію святкувати дні народження видатних вчених-фізиків Івана Пулюя та Олександра Смакули у міському Центрі науки – єдиному в  нашому краї музеї інтерактивної науки. До цих святкувань щорічно долучаються сотні школярів та вчителів, щоб не лише вшанувати пам’ять та здобутки наших видатних краян, але й зачерпнути для себе їх невтомної любові до науки та України.

Члени кафедри фізики є активними співтворцями історії університету, нашого міста і країни.

Колектив кафедри фізики

Завідувач кафедри фізики – к.ф.-м.н., доц. Ю.Л.Скоренький

Фестиваль науки-2017 в ТНТУ, експерименти в лабораторії електрики та магнетизму демонструє інженер Богдан Дунець.

Фізичні демонстрації під час святкування дня народження Івана Пулюя у Центрі науки м. Тернополя, організованого кафедрою фізики у 2018 році.

Scientific Fun – Наукові пікніки у м. Тернополі-2017


Відкриття Міжнародної наукової конференції «Electronic processes in organic and inorganic materials»-2016, співорганізатором якої була кафедра фізики ТНТУ

Засідання секції фізики студентської наукової конференції ТНТУ-2018

Працівники кафедри фізики на міжнародному науковому пікніку-2018 у Польщі

Науково-популярна лекція О.І. Крамара у ЗОШ с. Настасова Тернопільського району.

Фестиваль фізичного експерименту-2018 в ТНТУ

Переможець українських і міжнародних конкурсів учнівських наукових робіт, слухачка МАН Олександра Хомишин та її науковий керівник доц. О.І. Крамар в лабораторії механіки та молекулярної фізики

Співробітники науково-дослідної лабораторії лазерного впливу на матеріали В.С. Мочарський, О.А. Сіткар, Б.П. Ковалюк (зліва направо).

Scientia vincere tenebras