Стажування

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) педагогічних, науково-педагогічних працівників

1.1. Загальна інформація

Розробник (и) програми

доц. Скоренький Юрій Любомирович, Мочарський Віталій Сергійович, Сіткар Оксана Андріївна, доц. Ковалюк Богдан Павлович, доц. Крамар Олександр Іванович

Найменування програми

Фізика

Вид підвищення кваліфікації (стажування)

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

Обсяг програми

6 кредитів ЄКТС (180 год.)

Місце виконання програми

ТНТУ, кафедра фізики

Форма підвищення кваліфікації

Дистанційна, очна (денна, вечірня), заочна

Документ, який видається після завершення стажування

Довідка

Напрям

Ознайомлення із найсучаснішими досягненнями фізичної науки і освіти, вивчення нових методик викладання фізики та наукових досліджень, вдосконалення професійної майстерності

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації

Вдосконалення та набуття нових фахових компетентностей щодо наукових досліджень та викладання фізики, зокрема, в умовах дистанційного тазмішаного навчання

 1.3. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться (загальні, фахові, тощо).

Інтегральна компетентність.

Здатність до розуміння складних фізичних явищ та проблем, вміння розв’язувати складні фізичні задачі, набувати спеціальних знань на рівні новітніх досягнень науки, які є основою для інтегрального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті наукової та навчально-методичної роботи в галузі фізики.

Загальні компетентності.

Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до аналізу, синтезу та прогнозування під час вирішення складних фізичних задач.

Здатність застосовувати кращі практики у професійній діяльності

Здатність до особистісного і професійного розвитку

Фахові компетентності.

Здатність застосовувати новітні досягнення у дослідницькій та/або науково-педагогічній діяльності у сфері фізики.

Здатність розробляти програму навчальної дисципліни або її складники, навчальні та методичні матеріали до них.

Здатність до використання нових педагогічних підходів у викладанні фізики.

Здатність проводити навчальні заняття та забезпечувати досягнення запланованих результатів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб студентів.

Здатність до пошуку звязків між різними галузями науки та освіти з метою створення нових науково-педагогічних інструментів та методик.

Здатність розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання

Здатність до пошуку, формулювання та представлення наукової інформації .

Здатність до самостійного моделювання фізичних процесів та явищ.

Здатність до самоосвіти і самовдосконалення в галузі сучасної фізики.

1.4. Програма стажування

з\п

Зміст програми

Очікувані результати навчання

Кількість кредитів

ЄКТС/год.

1.

Сучасний стан та актуальні проблеми фізичної науки і освіти

Вдосконалення знань і розуміння актуального стану сучасної фізичної науки і освіти

1/30 год.

2.

Сучасні методи і засоби пошуку інформації в наукових та освітніх джерелах, плану­вання освітнього процесу та наукової діяльності

Знання й розуміння в області пошуку інформації в наукових та освітніх джерелах інформації, вдосконалення навичок планування освітнього процесу та досліджень

1/30 год.

3.

Сучасні методи моделювання фізичних процесів та явищ в науці та освіті

Вдосконалення знань і фахової майстерності в області моделювання фізичних процесів та явищ в науці та освіті

1/30 год.

4.

Техніка, технології та методика сучасного фізичного експерименту

Вдосконалення знань і фахової майстерності в області техніки, технології та методики сучасного експерименту

1/30 год.

5.

Методики та технології дистанційного навчання з використанням компютерної техніки

Знання й розуміння в області методики та технології дистанційного навчання

1/30 год.

6.

Формування фахових компетентностей під час викладання фізики та наукових досліджень

Вдосконалення фахової майстерності у викладанні фізики та під час наукових досліджень

1/30 год.

 

Scientia vincere tenebras