Скоренький Юрій Любомирович

sko

Народився  1975 р. у м. Тернополі. Українець. У 1992 р. з відзнакою закінчив
Тернопільську фізико-математичну гімназію імені Івана Франка, того ж року вступив на фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1997 р.; у 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі  в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (кафедра фізики).

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію “Перехід метал-діелектрик та феромагнетизм: ефекти міжелектрон­них взаємодій” (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д.) за спеціальністю 01.04.13 – фізика металів.

У 2000-02 рр. працював асистентом кафедри фізики, 2002-05 рр. – ст. викладач кафедри фізики, з з 2005 р. – доцент кафедри фізики, з 2010 р. – завідувач кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2002 р. відзначений другою премією на конкурсі робіт молодих науковців, проведеному Інститутом фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів).  З 2002 по 2004 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2005 році отримав грант Президента для підтримки дослідження за темою “Ефекти міжелектронних взаємодій в квазіодновимірних органічних надпровідниках”.

Наукова діяльність присвячена теоретичному дослідженню ефектів міжелектронних взаємодій, зокрема переходу метал-діелектрик та металічного феромагнетизму в сполуках перехідних металів. У складі наукової групи під керівництвом проф. Л.Д. Дідуха виконав низку досліджень, присвячених розвитку вузькозонної моделі з електрон-дірковою асиметрією та застосуванню її до опису ефектів міжелектронних взаємодій. Ю.Л. Скореньким розвинуто конфiгурацiйне представлення гамiльтонiану узагальненої двократно орбiтально виродженої моделi Габбарда та запропоновано метод її математичного опрацювання шляхом зведення до спецiальної форми ефективного гамiльтонiану; розраховано низку характеристик електронної підсистеми у невиродженiй та двократно виродженiй моделях; проведено послідовний опис переходу метал-дiелектрик в парамагнiтнiй фазi та переходу парамагнетик-феромагнетик в сполуках типу дисульфідів перехідних металів; на цiй основi проiнтерпретовано особливості фізичних властивостей цих вузькозонних матеріалів та їх поведінки при зміні складу і під дією зовнішніх впливів. Результати досліджень висвітлені у більш ніж 60 наукових публікаціях.

Наукові праці надруковані у провідних фізичних журналах – “Український фізичний журнал”, “Журнал фізичних досліджень”, “Physical Review B”, “Internat. Journ. of  Modern Phys.”, “Physica B”, “physica status solidi (b)”, “Condenced Matter Physics”, “Journal of Physics: Cond. Matter”,  “Acta Physica Polonica B” та доповідалися на міжнародних конференціях в Україні та за її межами (Німеччина, Польща, Австрія, Чехія).

Сторінка Ю.Л. Скоренького на сайті бібліотеки,  дані з Google Scholar,  дані з Scopus

Вибрані праці:

1. Metal-insulator transition in a doubly orbitally degenerated model with correlated hopping // Phys. Rev. B.- 2000.- Vol. 61, № 12.- p. 7893-7908. (співавтори: Л.Дідух, Ю.Довго­п’ятий, В.Ганкевич).

  1. Electron correlations in narrow energy bands: ground state energy and metal-insulator transition // Cond. Matt. Phys.- 2000.- Vol. 3., № 4 (24).- p. 787-798. (співавтор Л.Дідух).
  2. Ground state ferromagnetism in a doubly orbitally degenerate model // Phys. Rev. B.- 2001.- vol. 64.- p. 144428. (співавтори: Л.Дідух, В.Ганкевич, О.Крамар).
  3. Вплив легування, зміни температури та деформації на електронну провідність матеріалу з сильними кулонівськими кореляціями //Препринт ІФКС НАН України, ICMP-03-31U, 30с. (співавтори: Дідух Л., Крамар О., Довгоп’ятий Ю.).
  4. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // в кн.New Developments in Ferromagnetism Research. Ed.: V.N. Murray. Nova Science Publishers, Inc. , 2005, pp. 39-80.(співавтори: Дідух Л., Крамар О.).
  5. Energy spectrum of the organic quasi-1D conductors with NNN and correlated hopping. // Condensed Matter Physics 2006, Vol. 9, № 1 (45), PP. 161-168. (співавтор Крамар О.).
  6. Mott transition, ferromagnetism and conductivity in the generalized Hubbard model // Acta Physica Polonica A, 2007.-vol.111, No 4.-p.635-644(співавтори: Дідух Л., Крамар О., Довгоп’ятий Ю.).

Scientia vincere tenebras