Лабораторія дослідження впливу лазерних ударних хвиль на фізичні властивості матеріалів

Засновник:

Нікіфоров Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, професор

Лабораторія лазерного впливу на матеріали була створена як науково-навчальна лабораторія кафедри фізики в 1984 році. За цей час в лабораторії було виконано ряд госпдоговірних та держбюджетних тем, присвячених впливу лазерних ударних хвиль на матеріали та конструкційні елементи. Студенти різних спеціальностей проходили практику, виконували дипломні проекти, пов’язані із використанням та проектуванням елементів лазерної техніки та лазерними технологіями. В лабораторії було створено медичні лазерні установки, що успішно використовуються в санаторії «Медобори». Співробітниками лабораторії (Ковалюк Б.П., Сіткар О.А., Мочарський В.С.) захищено три кандидатських дисертації. Керівник лабораторії Нікіфоров Ю.М. отримав вчене звання професора кафедри фізики.

Напрямки наукової діяльності

Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали та можливості практичного застосування лазерних ударно-хвильових технологій.

Кадровий потенціалOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1     Ковалюк Б.П.   к.ф.-м.н., доцент (керівник)

2        Сіткар О.А., ст. викладач, к.т.н.

3     Мочарський В.С., ст. викладач, к.т.н.

 

Наукові розробки

Ю.М.Нікіфоров. Впровадження нанотрубок в пластичну твердотільну матрицю / Ю.М.Нікіфоров, Б.П.Ковалюк // Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя (17-18 травня 2017 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 191.

 

B.Kovalyuk. Formation of polytetrafluorethylene-based structures with implanted nanotubes and its optical spectrum / B.Kovalyuk, Yu.Nikiforov, V.Mocharskyi // Ювілейна X міжнародна конференція “Електронні процеси в органічних і неорганічних матеріалах” ІСEPOM-10 (Тернопіль, 23-27 травня 2016).

 

Studies on deformations of copper screen under LSW processing / Kovalyuk B., Nikiforov Yu., Mocharskyi V., Onisimchuk V., Popovych D. // European Materials Research Society «E-MRS 2015 Fall Meeting» (15-18 September, 2015). – Warsaw (Poland), 2015. – N-3.

 

Лазерна ударно-хвильова дія на властивості приповерхневого шару зварного з”єднання із аустенітної сталі / Підгурський М.І., Нікіфоров Ю.М., Ковалюк Б.П., Лазарюк В.В., Грещук М.Г., Лопез Х., Чарч Б. // Матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування”, Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015, – С. 117-120.

 

Ю.М.Нікіфоров. Лазерна ударно-хвильова дія та лазерні технології / Ю.М.Нікіфоров, Б.П.Ковалюк // Матеріали XIX наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 18-19 травня 2016). – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.197.

 

В.В.Лазарюк. Оцінка ефективності лазерного впливу на зварні конструкції магнітним методом  / В.В.Лазарюк, Ю.М.Нікіфоров, Б.П.Ковалюк // Матеріали XIX наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 18-19 травня 2016). – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.147.

 

Прилади та обладнання для забезпечення наукової роботи

Перелік приладів та обладнання науково-дослідної лабораторії наведено у табл.

№ п/п Назва Рік випуску Кількість, шт. Дата проведення метрологічної повірки Потужність обладнання, Вт
1 ГОС 1001 1982 1 2000
2 Осцилографи С8-12 1982 3 800
3 Осцилограф С8-13 1982 1 850

 

 

Перелік платних послуг, які може надавати лабораторія:

– модифікування приповерхневих властивостей матеріалів під дією лазерних ударних хвиль (отримання наперед заданої морфології поверхні,збільшення мікротвердості приповерхневих шарів, регулювання ударної в’язкості сталей, підвищення корозійної стійкості);

– нанесення покрить з нанопорошкових матеріалів;

– імплантація нанопорошків та наноторубок в металеві матриці;

дослідження динаміки виникнення та накопичення дефектів при високошвидкісних навнтаженнях.

Дозвільні документи

1.1. Науково-дослідна лабораторія “Лазерного впливу на матеріали” (надалі НДЛ ЛВМ) є структурним підрозділом кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ), створеним для виконання науково-дослідних робіт по господарських договорах з підприємствами та організаціями за рахунок держбюджетних коштів, а також комерційної діяльності відповідно до Статуту ТНТУ. НДЛ ЛВМ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи, але має свій субрахунок.

1.2. У своїй діяльності НДЛ ЛВМ керується нормативними актами згідно чинного законодавства, а також статутом ТНТУ, Тимчасовим положенням про наукову і науково-виробничу діяльність НДЧ і даним положенням.

1.3. Положення регламентує внутрішні госпрозрахункові відносини та зв’язки НДЛ ЛВМ з іншими структурними підрозділами і сторонніми організаціями.

1.4. Метою внутрішнього госпрозрахунку є узгодження особистих інтересів працівників НДЛ ЛВМ на основі матеріальної зацікавленості в отриманні кінцевих результатів, інтересів університету та загальнодержавними інтересами.

1.5. Кінцевим результатом діяльності НДЛ ЛВМ є розробка передової конкурентноздатної продукції, в процесі створення якої підвищується наукова та професійна кваліфікація виконавців, співробітників та студентів.

1.6. Зміни та доповнення до діючого положення вносяться після затвердження їх науково-технічною радою університету. Пропозиції щодо змін і доповнень діючого положення має право вносити керівник та колектив лабораторії НДЛ ЛВМ на розгляд НТР і після їх розгляду та затвердження на засіданні НТР, проректор по науковій роботі вносить дану пропозицію на розгляд Вченої Ради університету для затвердження.

 

 

 

Scientia vincere tenebras