Навчальні дисципліни кафедри

Кафедра фізики забезпечує викладання дисциплін

  • Фізика
Крамар Олександр Іванович

Кульчицький Віктор Іванович

Довгоп’ятий Юрій Миронович

ID: 411
Характеристика Фiзичнi основи механiки, електродинамiка, фiзика коливань i хвиль потрібні кожному студенту ТНТУ, який здобуває інженерну спеціальність. Не вірите – спробуйте здати сесію без них.
Напрями підготовки, спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)

131 – Прикладна механіка (бакалавр)
133 – Галузеве машинобудування (бакалавр)

Крамар Олександр Іванович

Довгоп’ятий Юрій Миронович

ID: 533
Характеристика Вивчення фізики є необхідним етапом для подальшої успішної діяльності інженера будь-якої спеціалізації, оскільки допомагає сформувати наукове мислення та світогляд, вміння оцінювати достовірність тих чи інших експериментальних результатів, а також результатів математичного моделювання процесів та явищ.
Загальною метою викладання цього трисеместрового курсу є вивчення студентами основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики.
Напрями підготовки, спеціальності 131 – Прикладна механіка (бакалавр)
133 – Галузеве машинобудування (бакалавр)
Мочарський Віталій Сергійович
Сіткар Оксана Андріївна
Довгоп’ятий Юрій Миронович
ID: 570
Характеристика Курс призначено для студентів електромеханічного факультету. В процесі вивчення студенти ознайомляться із магістральними питаннями фізики. В першу чергу при вивченні курсу необхідно закцентувати увагу на
розумінні фізичного змісту явищ. Компонування матеріалу є таким, що дозволяє
показати зв’язок між різними розділами фізики та іншими дисциплінами й напрямки
застосування фізичних законів у механіці, енергетиці, електротехніці,
мікроелектроніці, інформаційних технологіях.
Напрями підготовки, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
192 – Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)
Ковалюк Богдан Павлович
Сіткар Оксана Андріївна
Довгоп’ятий Юрій Миронович
ID: 541
Характеристика Мета викладання даного курсу:
Вивчення студентами основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження.
Оволодіння студентами засобами і методами розв’язування конкретних задач з курсу загальної фізики. Вироблення вміння застосовувати фізичні явища і закони при вирішенні інженерних задач.
Ознайомлення студентів з сучасною науковою апаратурою, формування навиків виконання фізичного експерименту, вміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.
Напрями підготовки, спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр)

163 – Біомедична інженерія (бакалавр)

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр)

Скоренький Юрій Любомирович

Кульчицький Віктор Іванович

Рокіцький Олександр Михайлович

Довгоп’ятий Юрій Миронович

ID: 124
Характеристика Електронний курс супроводжує двосеместровий курс фізики для студентів денної форми навчання спеціальностей ” 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр)”, ” 123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр)”, “125 – Кібербезпека (бакалавр) “
Напрями підготовки, спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр)

123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

125 – Кібербезпека (бакалавр)

126 – Інформаційні системи та технології (бакалавр)

Сіткар Оксана Андріївна ID: 2053
Характеристика Курс спрямований на створення широкої підготовки в галузі фізики, володіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення, оволодіння студентами засобами і методами розв’язування конкретних задач з курсу загальної фізики. Вироблення вміння застосовувати фізичні явища і закони при вирішенні інженерних задач.
Курсом передбачено ознайомлення студентів з сучасною науковою апаратурою, формування навиків виконання фізичного експерименту, вміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.
Формування наукового світогляду.
Напрями підготовки, спеціальності 121 -Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)
Рокіцький Олександр Михайлович ID: 816
Характеристика Односеместровий курс фізики для студентів напрямів підготовки: “Автомобільний транспорт”, “Харчові технології та інженерія”
Курс фізики охоплює розділи:
Фізичні основи механіки з елементами релятивістської механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Коливання і хвилі. Елементи хвильової оптики. Основи квантової механіки. Статистична фізика. Фізика твердого тіла. Прикладні аспекти фізики твердого тіла. Ядерна фізика.
Напрями підготовки, спеціальності 181 – Харчові технології (бакалавр)
274 – Автомобільний транспорт (бакалавр)275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Ковалюк Богдан Павлович
Крамар Олександр Іванович
Сіткар Оксана Андріївна
Характеристика Фізико-технічні основи проектування та розрахунок оптичних систем
Напрями підготовки, спеціальності
  152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр)
   163 – Біомедична інженерія (бакалавр)
   172 – Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр)

6.051003 – Приладобудування
6.050901 – Радіотехніка
6.050902 – Радіоелектронні апарати

Скоренький Юрій Любомирович 
Мочарський Віталій Сергійович
Характеристика Метою викладання дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки теоретичною базою, створення підґрунтя для всіх наступних навчальних дисциплін електро- радіотехнічної спрямованості, вивчення основних методів аналізу електротехнічних кіл, сигналів, їх спектрів, що використовуються як в роботі аналогових, так і цифрових засобів передавання, прийому та обробки інформації, набуття навичок ефективного використовування комп‟ютерних засобів, інформаційних технологій при розв’язуванні завдань з дисципліни.
Напрями підготовки, спеціальності 125 – Кібербезпека (бакалавр)
Скоренький Юрій Любомирович 
Мочарський Віталій Сергійович
Характеристика Предметом вивчення у дисципліні є основні фізичні процеси у напівпровідниках, методи виготовлення й принципи роботи аналогових та цифрових електронних пристроїв, їхніх окремих елементів та вузлів для застосування в інформаційно-комунікаційній техніці, системах автоматики, зв’язаних з конкретною виробничою діяльністю майбутнього фахівця.
Напрями підготовки, спеціальності 125 – Кібербезпека (бакалавр)

Scientia vincere tenebras