Крамар Олександр Іванович

Народився 1976 р., у 1998 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. З листопада 1999 р. по листопад 2002 р. навчався в аспірантурі ТДТУ ім. І.Пулюя. З моменту закінчення аспірантури працює асистентом, з липня 2004 р. – старшим  викладачем, а з лютого 2006 по теперішній час – доцентом кафедри фізики ТНТУ ім. І.Пулюя. У вересні 2004 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем НАН України захистив дисертаційну роботу “Феромагнетизм в узагальнених вузькозонних моделях з електрон-дірковою асиметрією”. Дисертація Крамара О.І. є результатом наукових досліджень, проведених у рамках наукового напрямку з фізики сильно корельованих електронних систем, що функціонує в ТНТУ ім. І.Пулюя під керівництвом проф. Дідуха Л.Д. У березні 2005 рішенням президії ВАК України О.І. Крамару присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Вчене звання доцента кафедри фізики присвоєно у грудні 2007 року.

У 2007 році отримав грант Президента для підтримки дослідження за темою “Вплив форми густини електронних станів на електричні та магнітні властивості вузькозонних матеріалів”. У 2010-2011 р.р. Крамар О.І. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 07 по 14 квітня 2019 року Крамар О.І. за підтримки МАН України брав участь у міжнародній програмі стажування Ukrainian Teacher Programme 2019 на базі Європейської організації ядерних досліджень CERN в м. Женева (Швейцарія).

Організаційна робота Крамара О.І. зосереджена на таких напрямках:

 • вчений секретар кафедри фізики (2009-2010 р.р.);
 • вчений секретар методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (03.2009-12.2010 р.р.);
 • вчений секретар методичної комісії факультету по роботі з іноземними студентами (05.2011-08.2012 р.р.);
 • заступник завідувача кафедри фізики (08.2010 р. – по теперішній час);
 • вчений секретар науково-технічної ради ТНТУ ім. І. Пулюя (09.2012 р. – 01.2019);
 • керівник лабораторії кіберфізичних систем ТНТУ ім. І. Пулюя (12.2018 р. – по теперішній час).

Крамар О.І. бере участь у роботі з популяризації досягнень фізичної науки, зокрема, є учасником циклу науково-популярних лекцій “Горизонти науки” (з 2011 р., ТНТУ ім. І.Пулюя) в рамках “Фестивалю науки в Україні”, членом оргкомітету наукового семінару “Нобелівські читання з фізики” (з 2010 р., кафедра фізики ТНТУ ім. І.Пулюя спільно з Тернопільським осередком Українського фізичного товариства), постійним учасником Наукових пікніків (2013-2019 р.р.., спільний проект Тернопільської міської ради, Тернопільського центру науки та Центру науки “Коперник”, м. Варшава). Крамар О.І. є секретарем Тернопільського осередку Українського фізичного товариства. У 2016 -2017 р.р. Крамар О.І. був членом локального оргкомітету  Вечора науки у ТНТУ в напрямку  ініціативи  The European Researchers’ Night.

Крамар О.І. веде лекційні, практичні та лабораторні заняття з курсів: “Загальна фізика: оптика, атомна фізика, фізика твердого тіла, фізика атомного ядра та елементарних частинок”,  “Загальна фізика” (курс для заочно-дистанційної форми навчання), “Прикладна оптика” (курс для заочно-дистанційної форми навчання). Керує науково-дослідною роботою студентів, бере участь у організації студентських наукових конференцій та наукових конференцій ТНТУ, І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, постійним членом журі (з 2010 р.) І етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики для школярів. Крамар О.І. у жовтні-грудні 2008 р. пройшов курс підвищення кваліфікації на базі Інституту дистанційної освіти ТНТУ та з того часу є постійним інструктором електронних начальних курсів з фізики на базі системи ATutor. На даний час сертифіковано 6 електронних навчальних курсів: 3 – для студентів ТНТУ, 2 – для студентів Технічного коледжу ТНТУ (у співавторстві з доц. Скореньким Ю.Л.), 1 – для слухачів підготовчого відділення (у співавторстві з доц. Скореньким Ю.Л.). Крамар О.І. координує роботу групи з розробки наочних матеріалів для мультимедійного супроводу занять та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес на кафедрі фізики ТНТУ.

Крамар О.І. є автором ряду навчально-методичних посібників:

 • Використання навчального приладу ЕСФЕ-1 “Оптика” для лабораторних робіт та лекційних демонстрацій. Методичні вказівки. Тернопіль: ТДТУ, 2007.- 35 с.
 • Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум.- Тернопіль: ТНТУ, 2011.- 136 с. (співавтори – Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В.).
 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вивчення курсу фізики (частина 1).– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 100 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вивчення курсу фізики (частина 2) .– Тернопіль: Тайп, 2013.– 95 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування” з вивчення курсу фізики (частина 1).- Тернопіль: Тайп, 2014.- 124 с.
 • Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (механіка, молекулярна фізика, термодинаміка, основи електрики).- Тернопіль: Тайп, 2015.- 87 с.
 • Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (електромагнетизм, оптика, атомна фізика, фізика твердого тіла, елементи ядерної фізики).- Тернопіль: ТНТУ, 2016.- 89 с.
 • Конспект вибраних лекцій з оптики, фізики твердого тіла, атомної та ядерної фізики для студентів ІІ курсу спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”.- Тернопіль: ФОП Паляниця, 2017.- 77 с.
 • Конспект з фізики для студентів скороченої форми навчання. “Основи механіки. Молекулярна фізика та термодинаміка” для студентів, що здобувають освітній рівень “бакалавр” .- Тернопіль: Центр оперативної поліграфії, 2018.- 128 с.
Наукові праці О.І. Крамара, в основному, присвячені теоретичному опису феромагнiтного впорядкування в рамках узагальнених вузькозонних моделей (моделi Габбарда з електрон-дірковою асиметрією для невиродженої та двократно орбiтально виродженої енергетичної зони), пояснення на цiй основi особливостей феромагнiтних характеристик перехiдних металiв та їх сполук з різними густинами електронних станів, змiн цих характеристик пiд дiєю зовнiшнiх впливiв (температури, легування). При дослідженні використано перевiренi сучаснi методи теорiї твердого тiла, зокрема, метод функцій Ґріна, метод ефективного гамільтоніану (у випадку сильної кулонівської взаємодії), модифiкацiю наближення середнього поля та узагальнене наближення Гартрi-Фока (УНГФ), яке вiдтворює вiдомi точнi результати та дозволяє пояснити спостережуванi властивостi реальних матерiалiв. Отриманi результати дозволяють інтерпретувати особливостi концентрацiйної залежностi намагнiченостi та температури Кюрi перехiдних металiв та їх сплавiв, а також пояснити нестандартну поведiнку температури Кюрi в сполуках Fe1-xCoxS2 та Co1-xNixS2 при змiнi ступеня заповнення зони провiдностi.

Результати досліджень висвітлені у більш ніж 100 наукових публікаціях. Наукові праці надруковані у провідних фахових фізичних журналах – “Physical Review B”, “Физика низких температур”, “Physica B”, “physica status solidi (b)”, “Condenced Matter Physics”, “Journal of Physics: Cond. Matter”, “Acta Physica Polonica”, “Фізика і хімія твердого тіла”, “Український фізичний журнал”, “Molecular Crystals and Liquid Crystals”  та доповідалися на міжнародних конференціях в Україні та за її межами.

Вибрані праці:

 1. Ground state ferromagnetism in a doubly orbitally degenerate model // Phys. Rev. B.- 2001.- vol. 64.- p. 144428-1-144428-9. (co-authors L. Didukh, Yu. Skorenkyy, and V. Hankevych ).
 2. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // Low Temperature Physics.- 2002.- vol. 28, № 1.- pp. 30-36. (co-author L. Didukh).
 3. Ground state energy of a metallic ferromagnet in a generalized Hubbard model // phys. stat. sol. (b).- 2002.- vol. 229, No. 3.- pp. 1241-1254. (co-authors L. Didukh and Yu. Skorenkyy).
 4. Ferromagnetism and metal-insulator transition in Hubbard model with correlated hopping // Acta Physica Polonica B.- 2003.- vol. 34, No. 2.- pp. 791-794. (co-authors L. Didukh and Yu. Skorenkyy).
 5. Metallic ferromagnetism in the systems with strongly correlated electrons // Condens. Matter Phys. –2005- vol.8, No 3(43).– pp. 547-564. (co-author L. Didukh).
 6. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // New Developments in Ferromagnetism Research. Ed.: V.N. Murray.- Nova Science Publishers, Inc.- 2005.- pp. 39-80. (co-authors L. Didukh and Yu. Skorenkyy).
 7. Effect of magnetic field, pressure and correlated hopping of electrons on conductivity of Mott-Hubbard material // Physica B: Condensed Matter.- 2006.- vol. 378-380.- pp. 321-322. (co-authors L. Didukh, Yu. Skorenkyy and Yu. Dovhopyaty ).
 8. Особливості стабілізації антиферомагнітного впорядкування в моделі квазіодновимірних органічних надпровідників // Фізика і хімія твердого тіла.- 2007.- Т. 8, № 4.- С. 673-679. (співавтор Скоренький Ю.Л.).
 9. Mott transition, ferromagnetism and conductivity in the generalized Hubbard model // Acta Physica Polonica A.- 2007.- vol. 111, № 4.- pp. 635-644. (co-authors L. Didukh, Yu. Skorenkyy and Yu. Dovhopyaty).
 10. Electron correlations in narrow energy bands: modified polar model approach. // Condensed Matter Phys.- 2008.- vol. 11, No. 3(55).- pp. 443-454. (co-authors L. Didukh and Yu. Skorenkyy).
 11. Conditions of ferromagnetic ordering in a model with Anderson-Hubbard centers: effective Hamiltonian approach // J. Phys.: Conf. Ser.– 2012.– vol. 391.– pp. 012158/1-012158/4 (co-authors L. Didukh and Yu. Skorenkyy).
 12. Diagram of Metal-Insulator Transition in System with Anderson-Hubbard Centers // Acta Physica Polonica A.– 2012.– vol. 122, No 3.– pp. 532-534 (co-authors L. Didukh, Yu. Skorenkyy and Yu. Dovhopyaty).
 13. Mott-Hubbard localization in a model of the electronic subsystem of doped fullerides // Укр. фіз. журн.– 2012.– Т. 57, № 9.– С. 920-929 (co-authors Yu. Dovhopyaty, L. Didukh, Yu. Skorenkyy and Yu. Drohobitskyy).
 14.  Перехід метал-діелектрик в моделі двократно орбітально виродженої зони при врахуванні особливостей незбуреної густини електронних станів // ТО НТШ. Збірник праць. Т.9: Сучасні  проблеми  техніки і технології.– Тернопіль: Астон, 2014.– с. 167-175 (співавтори Скоренький Ю.Л. та Довгоп’ятий Ю.М.).
 15. Antiferromagnetic ordering and pseudogap in a model of quasi-1D organic superconductor electronic subsystem // Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2016.– vol. 639, issue 1.– p. 24-32 (co-author Skorenkyy Yu.)
 16. Electron correlation effects in theoretical model of doped fullerides // Springer Proceedings in Physics 5th International Science and Practice Conference on Nanotechnology and Nanomaterials, NANO 2017; Chernivtsi; Ukraine; 23 August 2017 through 26 August 2017; Code 215279 210, 2018/ pp. 73-88 (co-authors Skorenkyy Yu., Didukh L., Dovhopyaty, Yu.).
 17. Electron transport in configurational model of ferromagnetic fulleride with triple orbital degeneracy // Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018.– vol. 671, issue 1.– p. 55-66 (co-authors Skorenkyy Yu., Didukh L., Dovhopyaty, Yu.)

Крамар О.І. з 2012 р. успішно співпрацює зі слухачами Малої академії наук України. У квітні 2015 р. (м. Київ) робота Мочульськї Вікторії, учениці 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов на тему “Особливості реалістичного опису руху тіл у середовищах з внутрішнім тертям” була відзначена дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У квітні 2016 р. (м. Київ) робота Мочульськї Вікторії, учениці 11 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов на тему “Особливості фізичних ефектів при обертанні рідини” була відзначена дипломом ІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У березні 2017 р. (м. Київ) робота Хомишин Олександри, учениці 9 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов на тему “Особливості фізичних ефектів при дослідженні рідин фармацевтичного призначення” була відзначена дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Робота цієї ж учениці  відзначена дипломом за ІІІ місце на національному етапі Міжнародної конференції молодих вчених ICYS. У квітні 2018 р. (м. Київ) робота Хомишин Олександри, учениці 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов на тему “Особливості ефектів натягу в тонких плівках та краплях рідин фармацевтичного призначення на поверхнях з різним нахилом” була відзначена дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.  У березні 2019 р., Олександра Хомишин  на престижному міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій I-FEST-2019  (International Festival Of Engineering, Sciences and Technology) у Тунісі здобула бронзову медаль з науковим проектом “Peculiarities of surface tension effects on contact lens-optical fluid interface”. У травні 2019 р. (м. Київ) робота цієї ж учениці “Особливості поверхневого натягу на інтерфейсі контактна лінза-офтальмологічна рідина” була відзначена дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та  дипломом за ІІ місце на національному етапі Міжнародної конференції молодих вчених ICYS у 2019 р. Також у травні 2019 р. (м. Київ) робота Аврамцева Дмитрія, учня 11 класу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка,   на тему “Стабільність квадрокоптера для аерозйомки в нестаціонарному повітряному потоці” була відзначена дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Крамар О.І. відзначений грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації за плідну педагогічну діяльність, підготовку переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, вдосконалення навчальної, науково-дослідної роботи в обласному відділенні МАНУ (м. Тернопіль, наказ №743 від 23.05.2016 р.) та грамотою Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки (травень 2016 р.).  Також Крамар О.І. відзначений подякою ТНТУ ім. І. Пулюя за високий професіоналізм, сумлінне виконання професійних обов’язків (м. Тернопіль, 2016 р., наказ № 4/7-322), грамотою Тернопільської міської ради за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди Дня університету (2017 р.), грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки (2017 р.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за вагомі здобутки у науковій діяльності та з нагоди 100-річчя НАН України (2018 р.).

Оновлено 19.07.2017 р.

Scientia vincere tenebras